• Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym może nastąpić na dwa sposoby:

 • Kupujący, przed złożeniem zamówienia, ma prawo w formie pisemnej do negocjacji ze Sprzedającym wszelkich zapisów umowy. Negocjacje należy kierować na adres Sprzedającego (MAKTATORIS Tomasz Michalski, ul. Wojciecha 1/1, 49-300 Brzeg).
 • W przypadku rezygnacji z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin oraz stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

SPIS TREŚCI

 1. DEFINICJE
 2. KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM
 3. WARUNKI OGÓLNE
 4. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA
 5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROT
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   DEFINICJE

 • Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa, miejscowość (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Adres reklamacyjny: MAKTATORIS Tomasz Michalski, ul. Wojciecha 1/1, 49-300 Brzeg.
 • Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów wymienionych w zakładce PŁATNOŚĆ, WYSYŁKA I DOSTAWA.
 • Dane kontaktowe: MAKTATORIS Tomasz Michalski, ul. Wojciecha 1/1, 49-300 Brzeg.
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika oraz kosztu wymienionej w Cenniku dostaw.
 • Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) oraz innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Karta produktu – podstrona zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
  a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23.08.2007 r.                            o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Kupujący – Konsument lub Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21.05.2013 r.               w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 • Płatność – forma dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w zakładce PŁATNOŚĆ, WYSYŁKA I DOSTAWA.
 • Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu Ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.).
 • Prawo konsumenckie – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 • Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie Ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.).
 • Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem humannature.mysky-shop.pl.
 • Sprzedający: MAKTATORIS Tomasz Michalski, ul. Wojciecha 1/1, 49-300 Brzeg, REGON: 532310830, NIP: PL7471317792, konto bankowe: 70 1870 1045 2078 1066 6695 0001.
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 z późn. zm.) w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) w przypadku Kupujących.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 • Wada – wada fizyczna i wada prawna.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  • nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

2. KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

 • Sprzedający: MAKTATORIS Tomasz Michalski
 • Adres pocztowy: ul. Wojciecha 1/1, 49-300 Brzeg
 • Adres e-mail: sklep@humannature.pl
 • Telefon: 728010757
 • Adres do zwrotu towaru: ul. Wojciecha 1/1, 49-300 Brzeg
 • Adres reklamacyjny: ul. Wojciecha 1/1, 49-300 Brzeg

 

3. WARUNKI OGÓLNE

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz niniejszym Regulaminem.

Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Wszystkie ceny wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego (tzn. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego     w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło).

Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez wysłanie drogą elektroniczną na wskazany adres: zamówienia, dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

Kupujący jest zobowiązany do:

 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 • korzystania ze Sklepu nie zakłócając jego funkcjonowania w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;
 • niedostarczania oraz nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

4. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia, o czym Sprzedający informuje Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

W celu złożenia zamówienia należy wykonać co najmniej następujące czynności:

 • dodać produkt do koszyka;
 • wybrać rodzaj dostawy;
 • wybrać rodzaj płatności;
 • wybrać miejsce wydania rzeczy;
 • złożyć zamówienie poprzez zapis „Kupuję i płacę”.

Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

Wysłanie przedmiotu następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 

5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT

Zgodnie z treścią art. 27 Prawa konsumenckiego: „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument wysyła w formie elektronicznej wraz ze zgłoszeniem zwrotu towaru.

Instrukcja zwrotu zamówionych produktów znajduje się w zakładce ZWROTY.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument zobowiązany jest zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Wszelkich zwrotów produktów należy dokonywać wylącznie drogą wysyłkową na adres: MAKTATORIS Tomasz Michalski, ul. Wojciecha 1/1, 49-300 Brzeg.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

Zwracana przesyłka nie może być otwierana, a produkt używany. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego produkty osobistego użytku nie podlegają zwrotowi ze względów higienicznych i z uwagi na ochronę zdrowia, jeżeli po dostarczeniu mają otwarte opakowanie.

Sprzedający rozpatruje zwrot niezwłocznie, najpóżniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

Sprzedający dokona zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Konsumentowi rzeczy najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia pozytywnego rozpatrzenia zwrotu. Jednakże, zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego, jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy bądź dostarczenia dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

Procedura dochodzenia praw odbywa się na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

Sprzedający na podstawie art. 558§1 ww. Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Zgodnie z art. 559 ww. Kodeksu, Sprzedający odpowiada za wady produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej               w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W związku z powyższym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu powstałe na skutek działania Konsumenta.

Reklamacji podlegają wady fizyczne produktów powstałe na skutek błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub technologicznych, w okresie dwóch lat od dnia zakupu. Jeżeli po otrzymaniu towaru Konsument stwierdzi wady fabryczne lub produkt zostanie uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek natychmiast poinformować o tym fakcie Sprzedającego oraz odesłać do niego produkt. Do przesyłki należy dołączyć opis wady oraz opis miejsca wystąpienia wady.

Reklamacja nie obejmuje wad powstałych na skutek nieprawidłowego montażu, użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją oraz jego przeznaczeniem, zastosowania niewłaściwych baterii. Reklamacji nie podlegają naturalne zmiany użytkowe produktu, uszkodzenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją i konserwacją, uszkodzenia wynikające z niedopasowania rozmiaru, a także otarcia, zahaczenia lub okopania spowodowane w procesie eksploatacji.

Procedura reklamacyjna odbywa się jedynie drogą wysyłkową na adres: MAKTATORIS Tomasz Michalski, ul. Wojciecha 1/1, 49-300 Brzeg.

Dokumentem stanowiącym podstawę gwarancji jest dowód zakupu: faktura VAT. Odsyłane produkty w ramach reklamacji muszą być czyste i spełniać podstawowe wymogi higieniczne.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Szczegółowa instrukcja postępowania dotycząca złożenia reklamacji znajduje się w zakładce REKLAMACJE.

 

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący                w każdej chwili ma możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep opisano w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w zakładce REGULAMIN. Zmiany ww. dokumentu wprowadzane będą w celu jego dostosowania do obowiązującego stanu prawnego.

W trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Konsument uzna zaakceptowany Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek jego części z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawaw miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Jeśli Konsument wyrazi wolę, kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Ponadto Konsument może skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się   w rejestrze UOKiK.

Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.  

 

Wersja 1.0 (Brzeg, 01.06.2020 r.)

 

 • Sklep zamknięty

Sklep w budowie.